Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov pre evidenciu príjemcov Zaľúbených noviniek postupujeme v zmysle zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Poskytnuté osobné údaje sa zaväzujeme chrániť a nakladať s nimi v zmysle tu uvedených pravidiel.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Martin Páchnik – GMC, IČO: 40 105 466 – kontaktný formulár
Osobné údaje sú spracovávané prevádzkovateľom vo vlastnom mene, bez využitia sprostredkovateľa. Spracovanie je zabezpečované prostredníctvom webovej aplikácie na doméne gendzo.sk, ktorá je rovnako vo vlastníctve a správe prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie e-mailových noviniek a marketingových správ (tzv. newslettrov).

Zoznam osobných údajov
Pre registráciu do zoznamu adresátov pre zasielanie Zaľúbených noviniek je potrebné zadať nasledovné informácie, ktoré sa v určitej kombinácii môžu považovať za osobné údaje:

  • e-mailová adresa

Tretie strany, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
Získané osobné údaje nie sú ďalej poskytované tretím stranám.

Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené
Osobné údaje sú sprístupnené prevádzkovateľovi internetového webhostingu:
WebSupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, helpdesk@websupport.sk

Forma zverejnenia osobných údajov
Osobné údaje nie sú zverejňované v žiadnej podobe (elektronickej ani papierovej).

Tretie krajiny, do ktorých sa uskutočňuje prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia (osobných) údajov
Prosím pamätaj, že údaje o sebe nám poskytuješ dobrovoľne a tieto sú spracovávané na základe tvojho súhlasu. Registráciou e-mailovej adresy do informačného systému Zalubene.sk vyjadruješ svoj súhlas s tu uvedenými podmienkami spracovania osobných údajov a zároveň dávaš prevádzkovateľovi v zmysle § 11 Zákona o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas na to, aby spracúval tvoje (osobné) údaje.

Platnosť súhlasu
Súhlas na spracovanie osobných údajov poskytuješ na dobu neurčitú. Súhlas môžeš kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade odvolania súhlasu vykonať likvidáciu (vymazanie) osobných údajov z informačného systému. Upozornenie: V prípade odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov nie je viac možné zabezpečiť ďalšie poskytovanie služby – zasielanie informačných emailov.

Poučenie o právach dotknutej osoby
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máš právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o tebe spracúvané;
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
  • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal tvoje osobné údaje;
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov;
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Prevádzkovateľ preferuje pri písomnej žiadosti elektronickú komunikáciu (kontaktný formulár), pričom na jednoznačnú identifikáciu vlastníka osobných údajov sa použije emailová adresa odosielateľa žiadosti.